Regional miljöövervakning (RMO)

Regional miljöövervakning är miljöövervakning på länsnivå. Arbetet bygger på återkommande och systematiskt upplagda undersökningar. Under rmo.nu samlar länen information om gemensamma miljöövervakningsdagar och länkar vidare till de nationella sidorna för miljöövervakning. På vår samarbetsyta finns våra regionala miljöövervaknings-program lagrade och där följer vi upp verksamheten varje år.

Varje län har ett regionalt miljöövervakningsprogram. Resultaten från den regionala miljöövervakningen är en viktig del i miljömålsuppföljning, bedömning av miljökvalitetsnormer, internationell rapportering och officiell statistik. Miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän och behöver vara enhetlig och samordnad. På regional nivå är det länsstyrelserna som samordnar miljöövervakningen.

Den regionala miljöövervakningen är en del av den nationella miljöövervakningen. Naturvårdsverket ansvarar för övervakning av landmiljön, luft, miljögifter, fåglar och hälsorelaterad miljöövervakning. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för övervakning i havet och sötvatten och Sveriges Geologiska Undersökning ansvarar för grundvattnet.

Det pågår en utredning kring hur regional och nationell miljöövervakning ska organiseras och finansieras. Den pågår sedan 2017 och ska redovisas 2019-04-30.

Under 2019-2020 ska de regionala programmen revideras. De nya kommer att gälla perioden 2021-2026.

 Ett samarbete mellan

Logotyp Länsstyrelserna 

 

Logotyp Havs och vattenmyndigheten 

 

Logotyp Naturvårdsverket 

 Summary Links